REGULAMIN SKLEPU

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Poniższy Regulamin przedstawia zasady korzystania ze strony internetowej www.adidocs.com, w
tym zawierania umów za pośrednictwem sklepu internetowego AdiDocs.

I. Informacje ogólne
1. Strona internetowa www.adidocs.com oraz sklep internetowy AdiDocs należy do Magdaleny
Masłowskiej prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Magdalena Maslowska AdiDocs,
zarejestrowaną w Niemczech, adres: Wiltbergstr. 50, Haus 21e, 13125 Berlin z numerem
podatkowym DE358134086, zwanej dalej Sprzedawcą.
2. Kontakt ze Sprzedawcą jest możliwy pod adresem e-mail kontakt@adidocs.com lub
numerem telefonu +491776229698.
3. Udostępnienie funkcjonalności Sklepu internetowego jest usługą świadczoną drogą
elektroniczną realizowaną przez Sprzedawcę na rzecz Klientów. Świadczenie usługi odbywa
się na podstawie umowy zawieranej między Sprzedawcą a Klientem. Niniejszy Regulamin
składa się na treść Umów zawieranych pomiędzy Sprzedawcą a Klientami.
4. Niniejszy Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.
5. Umowa na podstawie niniejszego Regulaminu zawierana jest w języku polskim i podlega
polskiemu prawu.

II. Słownik pojęć
1. Użyte w Regulaminie definicje oznaczają:
1) Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin;
2) Strona internetowa – strona internetowa www.adidocs.com, na której prowadzony
jest Sklep internetowy AdiDocs;
3) Sklep internetowy – sklep internetowy AdiDocs prowadzony przez Sprzedawcę,
dostępny za pośrednictwem Strony internetowej;
4) Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca
osobowości prawnej, a posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu
internetowego prowadzonego przez Sprzedawcę;
5) Konsument – osoba fizyczna, która za pośrednictwem Strony internetowej korzysta z
usług świadczonych drogą elektroniczną lub zawiera umowę w zakresie niezwiązanym
bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, tj. konsument w
rozumieniu art. 22 1 kodeksu cywilnego;
6) Przedsiębiorca na prawach Konsumenta – osoba fizyczna prowadząca
jednoosobową działalność gospodarczą, zawierająca umowę bezpośrednio związaną z
jej działalnością gospodarczą, o ile z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej
osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu
wykonywanej przez tę osobę działalności gospodarczej, ujawnionego w CEIDG. W
zakresie opisanym w niniejszym Regulaminie Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta
przysługują uprawnienia przewidziane dla Konsumentów w przepisach z zakresu prawa
konsumenckiego.

7) Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej (ale posiadająca zdolność prawną), która za
pośrednictwem Sklepu internetowego korzysta z usług świadczonych drogą
elektroniczną lub zawiera umowę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub
zawodowej, tj. przedsiębiorca w rozumieniu art. 43 1 kc. Za Przedsiębiorcę w rozumieniu
niniejszego Regulaminu nie uważa się Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta;
8) Treść cyfrowa – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej, będące
przedmiotem sprzedaży w ramach Sklepu internetowego;
9) Koszyk – funkcjonalność Sklepu internetowego, w ramach której Klient dokonuje
wyboru Treści cyfrowych do zakupu;
10) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia
Umowy na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego;
11) Trwały nośnik – materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy
przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający
dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje
służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej
postaci;
1) Umowa – umowa o dostarczanie treści cyfrowych, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a
Klientem, w trybie określonym w Regulaminie za pośrednictwem Sklepu internetowego;
2) Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta w ramach w ramach
zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, tj. za pośrednictwem Sklepu
internetowego – bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym
wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość;
3) Newsletter – treści cyfrowe obejmujące informacje handlowe w rozumieniu ustawy o
świadczeniu usług drogą elektroniczną, pochodzące od Sprzedawcy, wysyłane Klientowi
za pośrednictwem Strony internetowej, za pomocą modułu mailingowego, za zgodą
Klienta, drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres e-mail;
4) Reklamacja – zgłoszenie przez Klienta w trybie określonym w niniejszym Regulaminie:
(i) niezgodności Treści cyfrowej z Umową, (ii) nieprawidłowego wykonania Umowy
przez Sprzedawcę, (iii) nieprawidłowego funkcjonowania Strony internetowej lub
Sklepu internetowego;
5) Polityka prywatności – dokument określający zasady przetwarzania danych
osobowych oraz stosowania plików cookies za pośrednictwem Strony internetowej i
Sklepu internetowego, dostępny pod linkiem https://www.adidocs.com/polityka-
prywatnosci/;
6) Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny;
7) ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002
roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
8) ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 20 maja 2014 roku o prawach
konsumenta;
9) RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
2. Definicje w liczbie pojedynczej mają takie samo znaczenie w przypadku ich użycia w liczbie
mnogiej, o ile co innego nie wynika z kontekstu.

III. Wymagania techniczne
1. W celu prawidłowego korzystania ze Strony internetowej i ze Sklepu internetowego
niezbędne jest spełnienie następujących wymagań:
1) posiadanie urządzenia przekazującego dane teleinformatyczne (komputer, smartfon,
tablet, etc.), z zainstalowaną prawidłowo skonfigurowaną, zgodnie z zaleceniami
producenta, przeglądarką internetową, umożliwiającą odbieranie Strony internetowej;
2) dostęp do sieci Internet;
3) aktywny adres poczty e-mail;
4) program do przeglądania plików w formacie PDF.
2. Dostępność Strony internetowej może być zależna od urządzenia, na którym Klient
uruchamia dostęp do sieci Internet, posiadanych przez Klienta pakietów transmisji danych,
programów służących do korzystania z Internetu oraz do komunikacji elektronicznej.
Sprzedawca nie odpowiada za brak dostępności Strony internetowej wynikający z
powyższych przyczyn.
3. Sprzedawca nie jest dostawcą sieci Internet ani dostawcą innych publicznie dostępnych
usług telekomunikacyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo
Telekomunikacyjne. Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska
komputerowego lub innego urządzenia końcowego, za pomocą którego możliwe jest
korzystanie z funkcjonalności Strony internetowej.
4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i
organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa Strony internetowej.
5. Na podstawie art. 6 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Sprzedawca
poinformuje Klienta na jego żądanie, w formie przez niego wybranej, o szczególnych
zagrożeniach związanych z korzystaniem z jakichkolwiek usług świadczonych drogą
elektroniczną.
6. Na Stronie internetowej są wykorzystywane pliki typu cookies, służące gromadzeniu
informacji związanych z korzystaniem ze Strony przez Klienta. Szczegółowe informacje na
temat wykorzystywanych na Stronie internetowej plików cookies zawiera Polityka
Prywatności i Polityka plików cookies.

IV. Prawa własności intelektualnej
1. Zawartość i struktura Strony internetowej, jak również Treści cyfrowych oferowanych za
pośrednictwem Sklepu internetowego są chronione prawami autorskimi.
2. Jeżeli postanowienia Regulaminu nie stanowią inaczej, prawa do wszelkich treści
udostępnianych na Stronie internetowej i Treści cyfrowych, w szczególności: majątkowe i
niemajątkowe prawa autorskie do utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i
prawach pokrewnych, licencje w zakresie majątkowych praw autorskich, znaki towarowe w
rozumieniu ustawy prawo własności przemysłowej oraz inne prawa własności intelektualnej
podlegające ochronie prawnej –  przysługują Sprzedawcy lub podmiotom, z którymi
Sprzedawca zawarł stosowne umowy.
3. Powielanie treści, w szczególności wykorzystywanie umieszczonych na Stronie internetowej
lub w Treściach cyfrowych tekstów, jak również ich fragmentów lub zdjęć bez zgody
Sprzedawcy jest niedozwolone.
4. Materiały opublikowane na Stronie internetowej lub w Treściach cyfrowych mogą być
kopiowane, przechowywane lub wykorzystywane wyłącznie w celu użytku osobistego

(niekomercyjnego). Niedopuszczalne jest jakiekolwiek rozpowszechnianie skopiowanych
materiałów, w tym zamieszczanie ich na innych stronach internetowych.
5. Kopiowanie i wykorzystywanie w celach komercyjnych treści pochodzących ze Strony
internetowej lub z Treści cyfrowych wymaga zgody Sprzedawcy wyrażonej na piśmie pod
rygorem nieważności. Przez wykorzystywanie komercyjne rozumie się przede wszystkim
rozpowszechnianie w tym: publikowanie, dystrybuowanie, kopiowanie, modyfikowanie
materiałów w całości lub w części.
6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczone na innych stronach
internetowych, do których linki mogą być zamieszczone na Stronie internetowej, w
szczególności za ich poprawność i aktualność.

V. Zakres usług świadczonych za pośrednictwem Strony internetowej
1. Strona internetowa umożliwia Klientom korzystanie z następujących usług świadczonych
drogą elektroniczną:
1) uzyskiwanie informacji o Treściach cyfrowych oferowanych w Sklepie internetowym,
2) dokonywanie Zamówień dotyczących Treści cyfrowych oferowanych w Sklepie
internetowym,
3) zawieranie Umowy za pośrednictwem Sklepu internetowego,
4) zamawianie usługi Newsletter za pośrednictwem Strony internetowej,
5) zamieszczanie opinii o Treściach cyfrowych oferowanych za pośrednictwem Sklepu
internetowego.
2. Wyrażenie zgody na obowiązywanie Regulaminu następuje podczas zawierania Umowy.
Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, jest równoznaczna z pełną akceptacją
warunków Regulaminu.
3. Zawieranie i wykonywanie Umów następuje w języku polskim.
4. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wycofania lub modyfikacji określonych usług lub
funkcjonalności Strony internetowej z dowolnych przyczyn, jak również zastrzega sobie
prawo do przejściowego zaprzestania działania Strony internetowej ze względu np. na
czynności konserwacyjne związane z modyfikacją usług Strony internetowej, o czym
każdorazowo będzie informował Klientów.
5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania technicznego sposobu realizacji usług
lub funkcjonalności Strony internetowej, stosownie do zakresu i warunków wynikających
z posiadanych możliwości technicznych, bez pogarszania jakości usług lub funkcjonalności, a
także bez wpływu na zakres praw i obowiązków Stron.
6. Strona internetowa umożliwia korzystanie z usług oraz składanie Zamówień 24 godziny na
dobę, 7 dni w tygodniu, z wyłączeniem okresów przerw technicznych i prac
konserwacyjnych. Ewentualne przerwy techniczne i prace konserwacyjne są prowadzone w
miarę możliwości w godzinach nocnych.

VI. Zasady korzystania z Usług dostępnych na Stronie internetowej
1. Przed rozpoczęciem korzystania ze Strony internetowej, Klient jest zobowiązany zapoznać się
z treścią Regulaminu.
2. Klient jest zobowiązany w szczególności:

1) korzystać ze Strony internetowej zgodnie z przepisami prawa, Regulaminem oraz w
sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Sprzedawcy, z poszanowaniem
dóbr osobistych i wszelkich praw przysługujących ww. osobom i podmiotom;
2) korzystać ze Strony internetowej w sposób niezakłócający jej funkcjonowania;
3) powstrzymywać się od działań które mogłyby zablokować, przeciążyć lub zakłócić
należyte funkcjonowanie Strony internetowej, takich jak rozsyłanie lub umieszczanie na
Stronie internetowej niezamówionej informacji handlowej, wirusów lub złośliwego
oprogramowania;
4) powstrzymywać się od czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji
nieprzeznaczonych dla Klienta lub dla niego niedozwolonych, w tym informacji
dotyczących innych Klientów lub tajemnic przedsiębiorstwa Sprzedawcy;
5) korzystać z treści zamieszczonych na Stronie internetowej jedynie w zakresie własnego
użytku; wykorzystywanie w innym zakresie treści zamieszczonych na Stronie
internetowej jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie zgody Sprzedawcy lub
właściciela tych treści, udzielonej w formie pisemnej pod rygorem bezskuteczności;
3. Osoby korzystające z usług oraz zawierające Umowę w imieniu innej osoby powinny
posiadać w tym zakresie stosowne umocowanie. Akceptując Regulamin osoba, o której
mowa w zdaniu poprzednim oświadcza, że posiada umocowanie do korzystania z usług i/lub
do zawarcia Umowy pochodzące od osoby, w imieniu której jest zawierana umowa.

VII. Treści cyfrowe i Usługi cyfrowe dostępne w Sklepie internetowym – ogólne
informacje

1. Każda Treść cyfrowa dostępna w Sklepie internetowym posiada opis. Opis wskazuje
każdorazowo na podstawowe cechy Treści cyfrowej, w tym jej cenę, ewentualne informacje
o rabatach lub promocjach.
2. Wszystkie ceny w Sklepie internetowym są cenami brutto, wyrażonymi w walucie polskiej
i uwzględniającymi podatek VAT w aktualnej na stawce.
3. Sprzedawca podaje ceny w sposób jednoznaczny i niebudzący wątpliwości. W każdym
przypadku informowania o obniżeniu ceny Treści cyfrowej obok informacji o obniżonej cenie
uwidacznia się również informację o najniższej cenie Treści cyfrowej, która obowiązywała w
okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki. Jeżeli dana Treść cyfrowa jest oferowana w
okresie krótszym niż 30 dni, obok informacji o obniżonej cenie uwidacznia się również
informację o najniższej cenie tej Treści cyfrowej, która obowiązywała w okresie od dnia
rozpoczęcia oferowania Treści do dnia wprowadzenia obniżki.
4. Promocje, rabaty i wyprzedaże obowiązują w okresie i na warunkach wskazanych
każdorazowo w opisie danej Treści cyfrowej w Sklepie internetowym. Jeśli wyraźnie nie
wskazano inaczej w  opisie promocje, rabaty i wyprzedaże nie podlegają łączeniu. Promocja,
rabat lub wyprzedaż trwa do godziny 23:59 ostatniego dnia ich obowiązywania.
5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian cen Treści cyfrowej
oraz do przeprowadzania i odwoływania promocji, rabatów i wyprzedaży. Uprawnienie, o
którym mowa w poprzednim zdaniu, nie wpływa na Zamówienia złożone przed zmianą ceny,
warunków promocji, rabatów lub wyprzedaży.
6. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone w Sklepie internetowym nie
stanowią oferty ani zapewniania sprzedawcy o właściwościach Treści cyfrowej w rozumieniu
Kodeksu cywilnego. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone w Sklepie

internetowym poczytuje się jedynie za zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu
Kodeksu cywilnego.

VIII. Składanie Zamówień
1. W celu dokonania Zamówienia, w celu zawarcia Umowy sprzedaży w Sklepie internetowym
Klient powinien wypełnić elektroniczny formularz Zamówienia, w tym:
1) skompletować Zamówienie:
a) dokonać wyboru Treści cyfrowych spośród dostępnych w ofercie Sklepu
internetowego,
b) kliknąć „Dodaj do koszyka”,
c) przejść do zakładki Koszyk,
d) wskazać sposób płatności spośród dostępnych w Sklepie internetowym;
2) podać dane osobowe lub dane firmowe niezbędne do zawarcia Umowy;
3) wskazać rodzaj dokumentu księgowego, jaki Klient chce otrzymać z tytułu zakupu, tj.
fakturę czy paragon; domyślną opcją jest faktura elektroniczna;
4) wskazać ewentualne uwagi do Zamówienia;
5) zaakceptować treść Regulaminu;
6) potwierdzić zapoznanie się z Polityką prywatności oraz z pouczeniem o prawie do
odstąpienia od umowy;
7) wyrazić zgodę na dostarczenie Treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku
materialnym lub na rozpoczęcie świadczenia Usług cyfrowych przed upływem 14 dni od
dnia zawarcia umowy, skutkujące utratą prawa do odstąpienia od umowy;
8) zapoznać się z podsumowaniem Zamówienia obejmującym informacje: dane
identyfikujące Sprzedawcę, przedmiot Zamówienia, jednostkową i łączną cenę
zamawianych Treści cyfrowych, wybraną metodę płatności;
9) zaakceptować Zamówienie wraz z potwierdzeniem, że Klient ma świadomość, że
złożenie Zamówienia wiąże się z obowiązkiem zapłaty, poprzez kliknięcie w pole wyboru
„Zamawiam i płacę”.
2. Wysłanie przez Klienta Zamówienia z obowiązkiem zapłaty, o którym mowa w ust. 1 pkt 9
powyżej, stanowi wiążące oświadczenie woli zawarcia Umowy na odległość, na warunkach
określonych w Zamówieniu i zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.
3. Na każdym etapie składania Zamówienia, do czasu dokonania płatności, Klient może
anulować Zamówienie zaprzestając przechodzenia kolejnych kroków i wychodząc z podstrony
służącej do składania Zamówień. Zamówienie, którego proces składania nie zostanie
doprowadzony przez Klienta do końca nie zostanie zrealizowane przez Sprzedawcę.

IX. Potwierdzenie przyjęcia oferty (potwierdzenie zawarcia Umowy
sprzedaży)

1. Umowę sprzedaży na odległość traktuje się jako zawartą w chwili przyjęcia przez
Sprzedającego Zamówienia, czego potwierdzeniem jest przesłanie Klientowi na adres e-mail
Klienta wiadomości potwierdzającej przyjęcie Zamówienia, o której mowa w ust. 2 poniżej.
2. Po złożeniu i opłaceniu Zamówienia Sprzedawca przesyła, na adres e-mail Klienta podany na
wskazany podczas składania Zamówienia, potwierdzenie zawarcia Umowy, wskazujące w
szczególności:

1) dane Sprzedawcy;
2) istotne elementy Zamówienia, w tym numer i przedmiot Zamówienia oraz cenę;
3) ogólne warunki Umowy, w tym treść Regulaminu zapisane na Trwałym nośniku
(w postaci pliku PDF);
4) informacje o odpowiedzialności Sprzedawcy za jakość świadczenia;
5) informacje o usługach posprzedażowych świadczonych przez Sprzedawcę;
6) informacje o sposobie i skutkach odstąpienia od Umowy (poprzez przesłanie
Załączników nr 1 i 2 do Regulaminu);
7) informację o udzielonej zgodzie na dostarczenie Treści cyfrowych, w okolicznościach
powodujących utratę prawa odstąpienia od Umowy.
2. W przypadku, gdy Zamówienie zawiera niekompletne lub nieprawidłowe dane Klienta,
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji poprawności lub doprecyzowania
Zamówienia przed potwierdzeniem przyjęcia oferty i rozpoczęciem realizacji Umowy
sprzedaży. W tym celu Sprzedawca nawiązuje kontakt z Klientem za pośrednictwem
wskazanego przez Klienta numeru telefonu lub adresu e-mail. Realizacja Umowy sprzedaży
zostaje wstrzymana do czasu doprecyzowania lub zmiany Zamówienia przez Klienta.
Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w realizacji Zamówienia wywołane
koniecznością weryfikacji poprawności lub doprecyzowania Zamówienia, chyba że
konieczność weryfikacji wynika z przyczyn leżących po stronie Sprzedawcy.

X. Sposoby płatności
1. Płatności w Sklepie internetowym powinny być dokonywane w postaci przedpłaty, tj. z góry,
przed zaakceptowaniem Zamówienia i wysłaniem Klientowi Treści cyfrowych.
2. W celu dokonania płatności Klient może skorzystać z internetowych systemów płatności,
oferujących możliwość zapłaty internetowymi przelewami bankowymi, kartami płatniczymi
lub płatnościami przez telefon.
3. Dostępne w Sklepie internetowym sposoby płatności są wskazane na Stronie internetowej.

XI. Wykonanie Umowy sprzedaży
1. Zamówienie jest realizowane niezwłocznie, bezpośrednio po zawarciu Umowy, poprzez
udostępnienie Klientowi Treści cyfrowych na Stronie internetowej i/lub przesłanie ich na
adres e-mail Klienta podany podczas składania Zamówienia. Treści cyfrowe są dostarczane w
formacie PDF.
2. Treść cyfrowa jest uznawana za dostarczoną w chwili gdy Treść cyfrowa została
udostępniona konsumentowi.
3. Z tytułu wykonania Umowy Sprzedawca wystawia Klientowi fakturę elektroniczną (e-fakturę).
Faktura jest przesyłana drogą e-mailową, na adres e-mail Klienta podany podczas składania
Zamówienia.
4. Jeżeli Sprzedawca nie dostarczył Treści cyfrowej w terminie, Klient będący Konsumentem
może wezwać do jej dostarczenia. Jeżeli Sprzedawca nie dostarczy Treści cyfrowej
niezwłocznie lub w dodatkowym, wyraźnie uzgodnionym przez strony terminie, Konsument
może odstąpić od umowy.
5. Konsument może odstąpić od umowy bez wzywania do dostarczenia Treści cyfrowej, jeżeli:

1) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie dostarczy Treści
cyfrowej lub
2) Konsument i Sprzedawca uzgodnili lub z okoliczności zawarcia umowy wyraźnie wynika,
że określony termin dostarczenia Treści cyfrowej miał istotne znaczenie dla
Konsumenta, a Sprzedawca nie dostarczył ich w tym terminie.
6. W przypadku odstąpienia od Umowy, Rozdział XII stosuje się odpowiednio.

XII. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy sprzedaży
1. Klient, będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta, który zawarł
Umowę za pośrednictwem Sklepu internetowego może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy
bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. W przypadku odstąpienia Umowę uważa
się za niezawartą.
2. Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje Klientowi będącemu Przedsiębiorcą.
3. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Klient może skorzystać ze wzoru
oświadczenia, stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu. Skorzystanie ze wzoru nie jest
obowiązkowe.
4. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy sprzedaży może zostać zrealizowane przez Klienta
poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1
do Regulamin lub innej treści jednoznacznie wskazującej na wolę odstąpienia od Umowy) na
adres do kontaktu Sprzedawcy wskazany w pkt I.2 Regulaminu.
5. Termin na złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy uważa się za zachowany w
przypadku wysłania oświadczenia przed jego upływem, tj. wysłania wiadomości e-mail lub
nadania przesyłki poleconej.
6. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza na Trwałym nośniku fakt otrzymania oświadczenia o
odstąpieniu od Umowy złożonego w sposób wskazany w ust. 4 powyżej.
7. Termin na złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od dnia,
w którym Konsument uzyskał dostęp do Treści cyfrowej.
8. Prawo do odstąpienia od Umowy nie dotyczy Umów o dostarczanie Treści
cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Klient jest
zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca rozpoczął świadczenie za
wyraźną i uprzednią zgodą Klienta, który został poinformowany przed
rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci
prawo odstąpienia od Umowy, i przyjął to do wiadomości, a Sprzedawca
przekazał Klientowi potwierdzenie zawarcia Umowy i potwierdzenie otrzymania
zgody na dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę
prawa odstąpienia od Umowy.
9. W przypadku niewyrażenia zgody, o której mowa w ust. 8 powyżej, Sprzedawca
może wstrzymać się z udostępnieniem Treści cyfrowej do czasu upływu terminu
na odstąpienie.
10. W przypadku wykonania prawa do odstąpienia od Umowy, Sprzedawca od dnia otrzymania
oświadczenia o odstąpieniu od Umowy nie może wykorzystywać treści innych niż dane
osobowe dostarczone lub wytworzone przez Klienta w trakcie korzystania z Treści cyfrowych,
z wyjątkiem treści, które:
1) są użyteczne wyłącznie w związku z Treścią cyfrową, które stanowiły przedmiot Umowy;
2) dotyczą wyłącznie aktywności Klienta w trakcie korzystania z Treści cyfrowych
dostarczonych przez Sprzedawcę;

3) zostały połączone przez Sprzedawcę z innymi danymi i nie mogą zostać z nich
wydzielone lub mogą zostać wydzielone jedynie przy nakładzie niewspółmiernych
wysiłków;
4) zostały wytworzone przez Klienta wspólnie z innymi konsumentami, którzy nadal mogą z
nich korzystać. 
11. Z wyjątkiem przypadków, o których mowa w ust. 10 pkt 1-3, Sprzedawca na żądanie Klienta
udostępnia mu treści inne niż dane osobowe, które zostały dostarczone lub wytworzone
przez Klienta w trakcie korzystania z Treści cyfrowych dostarczonych przez Sprzedawcę.
12. Klient ma prawo odzyskać treści cyfrowe od Sprzedawcy nieodpłatnie, bez przeszkód ze
strony Sprzedawcy, w rozsądnym terminie i powszechnie używanym formacie
przeznaczonym do odczytu maszynowego.
13. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca może uniemożliwić Klientowi dalsze
korzystanie z Treści cyfrowych.
14. W przypadku odstąpienia od Umowy Klient jest zobowiązany zaprzestać korzystania z tej
Treści cyfrowej i udostępniania ich osobom trzecim.
15. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia
Klienta o odstąpieniu od Umowy, zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności.
16. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego
użył Klient przy dokonywaniu płatności, chyba że Klient zgodzi się na inny sposób zwrotu
pieniędzy, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.
17. Jeżeli zwrot należności odbywa się w oparciu o dane wskazane przez Klienta (np. przelewem
na wskazany rachunek bankowy), Klient powinien podać Sprzedawcy pełne i dokładne dane
niezbędne do dokonania przez Sprzedawcę zwrotu (to jest poprawny adres na który ma być
wysłany przekaz lub poprawne dane dotyczące rachunku bankowego na który ma być
wykonany przelew).
18. W chwili odstąpienia przez Klienta od Umowy wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe
zawarte przez Klienta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest realizowane przez Sprzedawcę
lub osobę trzecią na podstawie porozumienia ze Sprzedawcą. Klient nie ponosi kosztów
związanych z wygaśnięciem tych umów, z wyjątkiem kosztów określonych powyżej. Jeżeli
umowa dodatkowa została zawarta z osobą trzecią, Sprzedawca poinformuje tę osobę o
odstąpieniu przez Klienta od Umowy.
19. O prawie do odstąpienia Klient zostaje poinformowany w chwili zawarcia  Umowy poprzez
przedłożenie pouczenia o prawie odstąpienia od Umowy (Załącznik nr 2 do Regulaminu).

XIII. Odpowiedzialność za zgodność Treści cyfrowej z Umową
1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczać Treści cyfrowe bez wad.
2. Sprzedawca ponosi względem Konsumenta i Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta
odpowiedzialność za zgodność Treści cyfrowych z Umową, na zasadach określonych w
ustawie o prawach konsumenta i opisanych w niniejszym rozdziale poniżej. Względem
Klientów będących Przedsiębiorcami Sprzedawca odpowiada za wady Treści cyfrowych na
podstawie przepisów o rękojmi zawartych w Kodeksie cywilnym.
3. Treść cyfrowa jest zgodna z Umową, jeżeli zgodne z Umową pozostają w szczególności jej:
1) opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność, funkcjonalność, kompatybilność,
interoperacyjność oraz dostępność wsparcia technicznego i aktualizacji;

2) przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebna Konsumentowi, o którym
Konsument powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia Umowy i który
Sprzedawca zaakceptował.
4. Ponadto Treść cyfrowa, aby mogła zostać uznana za zgodną z Umową, musi:
1) nadawać się do celów, w których zazwyczaj korzysta się z Treści cyfrowej tego rodzaju,
z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych
praktyk;
2) występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym funkcjonalność, kompatybilność,
dostępność, ciągłość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla Treści cyfrowej tego rodzaju
i których Konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter Treści
cyfrowej oraz publiczne zapewnienia złożone przez Sprzedawcę, jego poprzedników
prawnych lub osoby działające w jego imieniu, w szczególności w reklamie lub na
etykiecie, chyba że Sprzedawca wykaże, że:
a) nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim
wiedzieć,
b) przed zawarciem Umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z
zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone,
lub w porównywalny sposób,
c) publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu
umowy;
3) być dostarczany z akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument może
rozsądnie oczekiwać;
4) być zgodne z wersją próbną lub zapowiedzią, które zostały udostępnione Konsumentowi
przed zawarciem Umowy.
4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Treści cyfrowej z Umową, jeżeli
Konsument, najpóźniej w chwili zawarcia Umowy, został wyraźnie poinformowany, że
konkretna cecha Treści cyfrowej odbiega od wymogów zgodności z Umową oraz wyraźnie i
odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Treści cyfrowej.
5. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z Umową Treści cyfrowej
dostarczonej jednorazowo, który istniał w chwili jej dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch
lat od tej chwili. Domniemywa się, że brak zgodności Treści cyfrowej z Umową, który ujawnił
się przed upływem roku od chwili dostarczenia Treści cyfrowej, istniał w chwili jej
dostarczenia.
6. Domniemanie określone w ust. 5 nie ma zastosowania, jeżeli:
1) środowisko cyfrowe Konsumenta nie jest kompatybilne z wymaganiami technicznymi, o
których Sprzedawca poinformował go w sposób jasny i zrozumiały przed zawarciem
Umowy;
2) Konsument, poinformowany w jasny i zrozumiały sposób przed zawarciem Umowy o
obowiązku współpracy ze Sprzedawcą, w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu
najmniej uciążliwych dla siebie środków technicznych, w celu ustalenia, czy brak
zgodności Treści cyfrowej z Umową w odpowiednim czasie wynika z cech środowiska
cyfrowego Konsumenta, nie wykonuje tego obowiązku.
7. Jeżeli Treść cyfrowa jest niezgodna z Umową, Konsument może żądać doprowadzenia jej do
zgodności z Umową.
8. Sprzedawca może odmówić doprowadzenia Treści cyfrowej do zgodności z Umową, jeżeli
doprowadzenie do zgodności Treści cyfrowej z Umową jest niemożliwe albo wymagałoby
nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy.

9. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności
sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Treści cyfrowej z Umową oraz wartość
Treści cyfrowej zgodnych z Umową.
10. Sprzedawca dokonuje doprowadza do zgodności Treści cyfrowej z Umową w rozsądnym
czasie od chwili, w której został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z
Umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając jej charakter oraz
cel, w jakim treść jest wykorzystywana. Koszty doprowadzenia Treści cyfrowej do zgodności
z Umową ponosi Sprzedawca.
11. Jeżeli Treść cyfrowa jest niezgodna z Umową, Konsument może złożyć oświadczenie o
obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, gdy:
1) doprowadzenie do zgodności Treści cyfrowej z Umową jest niemożliwe albo wymaga
nadmiernych kosztów stosownie do ust. 9 powyżej;
2) Sprzedawca nie doprowadził Treści cyfrowej do zgodności z Umową zgodnie z ust. 10;
3) brak zgodności Treści cyfrowej z Umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca
próbował doprowadzić Treść cyfrową do zgodności z Umową;
4) brak zgodności Treści cyfrowej z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie
ceny albo odstąpienie od Umowy bez uprzedniego skorzystania ze środka ochrony
określonego w ust. 7 powyżej;
5) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on
Treści cyfrowej do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych
niedogodności dla Konsumenta.
12. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy, w jakiej
wartość Treści cyfrowej niezgodnych z Umową pozostaje do wartości Treści cyfrowej
zgodnych z Umową.
13. Konsument nie może odstąpić od Umowy, jeżeli brak zgodności Treści cyfrowej lub usługi
cyfrowej z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności Treści cyfrowej z
Umową jest istotny.
14. Po odstąpieniu od umowy Sprzedawca nie może wykorzystywać treści innych niż dane
osobowe dostarczone lub wytworzone przez Konsumenta w trakcie korzystania z Treści
cyfrowej dostarczonych przez Sprzedawcę, z wyjątkiem treści, które:
1) są użyteczne wyłącznie w związku z Treścią cyfrową, które stanowiły przedmiot Umowy;
2) dotyczą wyłącznie aktywności Konsumenta w trakcie korzystania z Treści cyfrowej, które
stanowiły przedmiot Umowy;
3) zostały połączone przez Sprzedawcę z innymi danymi i nie mogą zostać rozłączone bez
nadmiernych trudności;
4) zostały wytworzone przez Konsumenta wspólnie z innymi konsumentami, którzy nadal
mogą z nich korzystać.
15. Sprzedawca jest zobowiązany do zwrotu ceny jedynie w części odpowiadającej Treści
cyfrowej niezgodnej z Umową oraz Treści cyfrowej, których obowiązek dostarczenia odpadł
wskutek odstąpienia od Umowy.
16. Sprzedawca zwraca cenę należną wskutek skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy lub
obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania
oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy lub obniżeniu ceny.
17. Sprzedawca dokonuje zwrotu przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył
Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie
wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

XIV. Składanie Reklamacji
1. W przypadku stwierdzenia niezgodności Treści cyfrowej z Umową Konsument może złożyć
Reklamację poprzez przesłanie Reklamacji na adres lub adres e-mail Sprzedawcy wskazany
w pkt I.2. Regulaminu.
2. Zgłoszenie powinno obejmować opis Reklamacji obejmujący:
1) informacje dotyczące przedmiotu Reklamacji: rodzaj niezgodności Treści cyfrowej z
Umową. W miarę możliwości Klient powinien udokumentować wadę;
2) żądanie dotyczące sposobu usunięcia niezgodności Treści cyfrowej z Umową,
3) dane Konsumenta:
a) imię i nazwisko, nazwę,
b) dane kontaktowe – adres e-mail lub numer telefonu,
c) numer rachunku bankowego, w przypadku, gdy jako swoje żądanie Konsument
wskazał obniżenie lub zwrot ceny Treści cyfrowej.

3. Sprzedawca ustosunkuje się do otrzymanej Reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych od
dnia jej otrzymania. W przypadku braku odpowiedzi w terminie wskazanym w poprzednim
zdaniu przyjmuje się, że Sprzedawca uznał reklamację.
4. Jeżeli informacje zawarte w Reklamacji będą niewystarczające, Sprzedawca niezwłocznie
wystąpi o ich uzupełnienie, przy czym może to spowodować przedłużenie czasu
rozpatrywania Reklamacji.
5. Sprzedawca przekazuje odpowiedź na Reklamację na piśmie lub na Trwałym nośniku.
6. Żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta, jakie przysługują
mu na podstawie przepisów obowiązującego prawa na terytorium Polski. W przypadku
stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze, zastosowanie znajdują przepisy
obowiązującego na terytorium Polski prawa, a w szczególności ustawy o prawach
konsumenta.

XV. Pozasądowe metody rozstrzygania sporów konsumenckich
1. Działając na podstawie art. 14 ust 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
NR 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów
konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE
(rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) Sprzedawca informuje, że pod
adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr Komisja Europejska udostępniła platformę
internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na
szczeblu unijnym (platformę ODR).
2. Dla Konsumentów dostępne są następujące, pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i
dochodzenia roszczeń: za pomocą miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów,
wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej lub jednej z organizacji społecznych, do
której zadań statutowych należy ochrona konsumentów np. Federacji Konsumentów.
3. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia
roszczeń są dostępne w siedzibach lub na stronach rzeczników konsumentów, wojewódzkich
inspektoratów Inspekcji Handlowej, właściwych organizacji społecznych oraz pod adresami
dostępnymi na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

XVI. Zamieszczanie opinii w Sklepie internetowym
1. Klient może zamieszczać opinie w Sklepie internetowym. Opinia jest dobrowolna i
nieodpłatna.
2. Opinie są przechowywane i prezentowane publicznie na stronie Sklepu internetowego, obok
informacji o Treści cyfrowej.
3. Sprzedawca nie weryfikuje opinii pod kątem merytorycznym ani co do autentyczności.
Sprzedawca zamieszcza informację w tym przedmiocie w Sklepie internetowym.
4. Zamieszczenie opinii jest równoznaczne ze złożeniem przez Klienta oświadczenia, że treść
opinii stanowi wynik osobistej intelektualnej twórczości Klienta i nie narusza praw autorskich
ani innych praw lub dóbr przysługujących osobom trzecim. W przypadku nieprawdziwości
oświadczenia, o którym mowa w poprzednim zdaniu Klient ponosi odpowiedzialność wobec
osób trzecich za naruszenie ich praw. Opinie zamieszczane przez Klientów nie stanowią opinii
ani nie wyrażają poglądów Sprzedawcy i nie powinny być w ten sposób interpretowane.
5. Klient ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi zamieszczanych w ramach dokonywania
opinii, w tym za naruszenie praw, danych osobowych lub dóbr osobistych osób trzecich.
6. Niezależnie od prawa wskazanego w ust. 8 poniżej, Sprzedawca jest uprawniony do
publikowania jedynie wybranych ocen dokonanych przez Klientów.
7. Niedopuszczalne jest zamieszczanie przez Klienta w ramach opinii:
1) treści niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, naruszających prawa, dane
osobowe lub dobra osobiste przysługujące osobom trzecim,
2) treści, które mogą zostać uznane za czyn nieuczciwej konkurencji, w tym treści
ujawniające tajemnicę przedsiębiorstwa Sprzedawcy lub innego przedsiębiorcy,
3) treści zawierających wyrażenia wulgarne, agresywne, o charakterze obraźliwym,
ośmieszającym, dyskryminującym, rasistowskim lub oczywiście niezgodne z zasadami
współżycia społecznego lub z dobrymi obyczajami,
4) treści nawołujących do przemocy lub nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej lub
treści propagujące takie zachowania,
5) treści, które zawierają spam lub linki do zewnętrznych serwisów internetowych,
mających charakter promocyjny lub reklamowy lub zawierających dane osobowe osób
trzecich,
6) treści, które mogłyby negatywnie wpłynąć na bezpieczeństwo lub prawidłowe
funkcjonowanie Strony internetowej,
7) treści nie na temat, dotyczących innych kwestii niż Treści cyfrowe oferowane przez
Sprzedawcę w ramach Sklepu internetowego.
8. Oceny naruszające warunki określone w ust. 7 powyżej nie są publikowane przez
Sprzedawcę.
9. Klient zamieszczający opinię stanowiącą utwór w rozumieniu prawa autorskiego, udziela
Sprzedawcy niewyłącznej, nieograniczonej w czasie ani terytorialnie licencji na nieodpłatne
korzystanie z zamieszczonych przez Klienta opinii. Licencja, o której mowa w poprzednim
zdaniu obejmuje następujące pola eksploatacji:
1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu dowolną techniką – w szczególności
techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową tj. przy użyciu
jakichkolwiek technik na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym lub wizualnym, w
szczególności na dyskach audiowizualnych, płytach CD, dysku komputerowym, w sieci
multimedialnej, w tym internetowych oraz powiązanych serwisach on-line oraz
zwielokrotniania, utrwalania, wykorzystania w Internecie, reklamie, zwielokrotniania

zapisu w formie elektronicznej w pamięci komputera oraz w sieciach wewnętrznych, jak
i zewnętrznych;
2) wykorzystywanie całości lub fragmentów bądź dowolnych elementów utworu z
możliwością dokonania modyfikacji wynikającej z istoty danego medium internetowego –
we wszystkich wydawnictwach, w szczególności internetowych, cyfrowych, w
biuletynach i informacjach, samodzielnie bądź w połączeniu z innymi utworami bądź
fragmentami utworów; wykorzystywanie w całości lub fragmencie w celu promocji i
reklamy, w szczególności w formie reklamy audiowizualnych, audio, medialnych;
3) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono –
wprowadzenie do obrotu, użyczenie, najem oryginału albo egzemplarzy;
4) w zakresie rozpowszechnia utworu w sposób inny niż określony powyżej – publiczne
wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a
także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego
dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
5) wykorzystanie utworów dla celów promocyjnych i marketingowych;
6) kopiowanie, utrwalanie i zwielokrotnianie opinii – wytwarzanie dowolną techniką
egzemplarzy opinii, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego
oraz techniką cyfrową.
10. W ramach udzielonej licencji Klient wyraża zgodę na wykorzystywanie opinii w dowolnych
częściach, udzielanie sublicencji osobom trzecim na wykorzystywanie opinii jako utworu lub
jego części.

XVII. Newsletter
1. Sprzedawca oferuje Klientom usługę świadczoną drogą elektroniczną, polegającą na wysyłce
Newslettera.
2. Usługa Newsletter polega na nieodpłatnym przesyłaniu przez Sprzedawcę na wskazany przez
Klienta adres e-mail informacji zawierających treści o tematyce związanej z działalnością
Sprzedawcy, w tym informacje handlowe w rozumieniu art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu
usług drogą elektroniczną.
3. Klient może zasubskrybować usługę Newsletter za pośrednictwem Strony internetowej.
Subskrypcja Newslettera jest równoznaczna z udzieleniem zgody na przetwarzanie danych
osobowych w celach związanych z otrzymywaniem Newslettera.
4. Elementy graficzne i treści wiadomości przesyłanych w ramach usługi Newsletter stanowią
przedmiot autorskich praw majątkowych lub innych praw przysługujących Sprzedawcy lub
osobom trzecim i podlegają ochronie prawnej. Powielanie lub wykorzystywanie tych treści w
sposób inny niż dla użytku osobistego może zostać uznane za naruszenie praw
przysługujących tym osobom.
5. Przy wysyłce Newslettera Sprzedawca może korzystać z usług podmiotów trzecich
(podwykonawców).
6. Usługa Newsletter świadczona jest przez czas nieoznaczony.
7. Klient może w każdej chwili zrezygnować z korzystania z usługi Newsletter, poprzez wysłanie
wiadomości e-mail do Sprzedawcy wskazany w pkt I.2. Regulaminu.
8. Z chwilą rezygnacji lub wypisania z usługi Newslettera Sprzedawca zaprzestaje przesyłania
do Klienta wiadomości zawierających Newsletter.
9. Klient może w każdej chwili ponownie dokonać subskrypcji usługi Newslettera.

XVIII. Dane osobowe
1. Sprzedawca jest Administratorem danych osobowych Klientów będących osobami fizycznymi
oraz osób działających w imieniu Klientów, z którymi Sprzedawca kontaktuje się w ramach
zawierania Umów sprzedaży oraz świadczenia usług.
2. Szczegółowe Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, które zgodnie z RODO
jest zobowiązany podać administrator danych osobowych, znajdują się w Polityce
Prywatności.

XIX. Postanowienia przejściowe i końcowe
1. Sprzedawca nie jest związany kodeksem dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5
ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.
2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Sklepu internetowego stosuje się przepisy
prawa obowiązującego na terytorium Polski.
3. Wszelkie Reklamacje dotyczące działania Sklepu internetowego mogą być zgłaszane na
adres e-mail wskazany w pkt I.2. Regulaminu. Zgłoszenia te będą rozpatrywane przez
Sprzedawcę w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia.
4. Aktualny Regulamin jest nieodpłatnie udostępniany na Stronie internetowej, w sposób, który
umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 27.04. 2023 roku.
6. Sprzedawca jest uprawniony do zmiany Regulaminu w następujących przypadkach:
1) zmiany obowiązujących przepisów prawa, mających bezpośredni wpływ na treść
Regulaminu;
2) nałożenia na Sprzedawcę określonych obowiązków przez organy państwowe;
3) podjęcia przez Sprzedawcę działań mających na celu usprawnienie działania Strony
internetowej oraz świadczonych usług, wprowadzenia zmian technicznych lub
funkcjonalnych;
4) rozpoczęcia sprzedaży przez Sprzedawcę nowych kategorii Treści cyfrowej, a także
nowych towarów;
5) rozpoczęcia realizacji przez Sprzedawcę nowych usług, w tym nowych usług
świadczonych drogą elektroniczną;
6) podjęcia działań mających na celu poprawę ochrony prywatności Klientów;
7) gdy jest to konieczne w celu zapobiegania nadużyciom lub ze względów
bezpieczeństwa.
7. Zmiana Regulaminu odnosi skutek z upływem terminu wskazanego przez Sprzedawcę, nie
wcześniej niż w terminie 14 dni od dnia udostępnienia treści zmienionego Regulaminu
poprzez publikację na Stronie internetowej. Zmiana Regulaminu nie wpływa na Umowy
zawarte lub Zamówienia złożone przed zmianą.
8. Sprzedawca może wprowadzić zmianę Regulaminu w trybie natychmiastowym, bez
zachowania terminu, o którym mowa w ust. 7 powyżej w przypadku, gdy:
1) jest to wymagane na mocy obowiązujących przepisów prawa lub decyzji właściwego
organu państwowego,
2) zmiana jest niezbędna w celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientów oraz przekazanych
przez nich danych.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmian adresów e-mail podanych w Regulaminie.
Zmiany, o których mowa w zdaniu poprzednim nie stanowią zmiany Regulaminu i nie wymagają
zachowania procedury, o której mowa w ust. 6-8 powyżej.

Załączniki:
Załącznik nr 1 – Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży 

Załącznik nr 2 – Pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy sprzedaży