POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Na podstawie art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (dalej jako „RODO”), jesteśmy zobowiązani wykonać obowiązek informacyjny
względem osób, których dane osobowe przetwarzam.
Niniejsza informacja uwzględnia główne aspekty związane z przetwarzaniem danych osobowych
Klientów Administratora, w tym użytkowników strony internetowej www.adidocs.com (dalej jako
„Strona” lub „Strona internetowa”) oraz sklepu internetowego Adidocs prowadzonego na
Stronie internetowej (dalej jako „Sklep internetowy”).

I. Informacje ogólne
1. Administratorem danych osobowych zgodnie z RODO jest Magdalena Masłowska prowadząca
działalność gospodarczą pod firmą Magdalena Maslowska AdiDocs, zarejestrowaną w Niemczech,
adres: Wiltbergstr. 50, Haus 21e, 13125 Berlin, z numerem podatkowym DE358134086, zwana dalej
Administratorem.
2. Kontakt ze Administratorem jest możliwy pod adresem e-mail kontakt@adidocs.com lub
numerem telefonu +491776229698.

II. Najważniejsze zasady
1. Administrator dokłada staranności, aby Państwa dane osobowe pozostały poufne i bezpieczne,
w szczególności odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego
nieupoważnione.
2. Administrator przetwarza Państwa dane jedynie w takim zakresie, jaki jest niezbędny do
funkcjonowania Strony, współpracy Administratora z jego Klientami oraz dokonywania innych
czynności opisanych w niniejszym dokumencie. Administrator przetwarza Państwa dane
osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami obowiązującego prawa, w tym
RODO.
3. Podanie przez Państwa danych osobowych w większości przypadków jest dobrowolne.
Jednakże nieprzekazanie określonych, wskazanych w Polityce Prywatności danych osobowych
będzie się wiązało z brakiem możliwości współpracy oraz kontaktu z Administratorem.

III. Czym są dane osobowe oraz co stanowi ich przetwarzanie?
1. W myśl przepisów RODO „dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej
lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.
2. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio
lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i
nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź

kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną,
ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
3. Jako przetwarzanie danych osobowych należy rozumieć każdą czynność na danych
osobowych, dokonywaną w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak
zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub
modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie,
rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie,
ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

IV. Cele przetwarzania danych osobowych
1. W celu umożliwienia korzystanie ze Sklepu internetowego, Państwa dane osobowe
są lub mogą być przetwarzane przez Administratora w następujących celach:
1) składanie zamówień i zawieranie umów za pośrednictwem Sklepu
internetowego
Podstawą prawną przetwarzania jest zawarcie i wykonanie umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit.
b RODO). Dla celów realizacji umowy Administrator wykorzystuje Państwa dane wskazane
podczas składania zamówienia. W związku z zawarciem umowy Administrator może
przetwarzać również dane dotyczące numeru rachunku bankowego (w celu uzyskania
płatności). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, aby zawrzeć umowę za
pośrednictwem Sklepu internetowego;
2) realizacja umów zawartych za pośrednictwem Sklepu internetowego
Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zawarcie i wykonanie umowy (zgodnie z
art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do
realizacji umowy, w tym dostawy zamówionych produktów.
3) odstąpienie od umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego
Podstawą prawną przetwarzania jest wykonanie obowiązków umownych wynikających z
przysługującego Klientom prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość (art. 6 ust. 1
lit. b RODO). Administrator przetwarza dane wskazane w oświadczeniu o odstąpieniu (imię i
nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail lub numer telefonu, numer rachunku bankowego).
Dane te są wykorzystywane w celu przeanalizowania uprawnienia do odstąpienia od umowy
oraz dokonania zwrotu ceny, ewentualnie w celu poinformowania, że odstąpienie nie może
zostać uwzględnione. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, aby skutecznie odstąpić
od umowy;
4) obsługa reklamacji związanych z zawartą umową sprzedaży
Podstawą prawną przetwarzania jest (i) wykonanie obowiązków umownych (art. 6 ust. 1 lit. b
RODO), a także (ii) realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu, jakim jest obrona
przed nieuzasadnionymi roszczeniami oraz dbałość o wysoką jakość obsługi Klientów (art. 6
ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, aby skutecznie zgłosić
reklamację. Dane te są wykorzystywane w celu przeanalizowania zasadności reklamacji,
kontaktu w celu rozwiązania problemu lub poinformowania Klienta, że reklamacja nie może
zostać uwzględniona.

5) obsługa reklamacji dotyczących działania Sklepu internetowego
Podstawą prawną przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu
Administratora, wyrażającego się w dbałości o wysoki poziom świadczenia usług za
pośrednictwem Strony internetowej, w tym poprawnego działania Sklepu internetowego oraz
o prawidłowe relacje z Klientami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Administrator przetwarza dane
podane w zgłoszeniu reklamacji (imię i nazwisko, nazwa, adres e-mail lub numer telefonu).
Dane te są wykorzystywane w celu przeanalizowania zasadności reklamacji, kontaktu w celu
rozwiązania problemu lub poinformowania Klienta, że reklamacja nie może zostać
uwzględniona. Szczegółowe warunki składania i rozpatrywania reklamacji dotyczących
działania Sklepu są opisane w Regulaminie Sklepu internetowego. Podanie danych jest
dobrowolne, ale niezbędne, aby skutecznie zgłosić reklamację.
2. W związku z funkcjonowaniem Strony internetowej, Państwa dane osobowe są lub
mogą być przetwarzane przez Administratora w następujących celach:
1) umożliwienie subskrybowania usługi newsletter
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda na otrzymywanie newslettera
(zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Za pośrednictwem Strony internetowej mają Państwo
możliwość zasubskrybowania newslettera, w ramach którego Administrator będzie wysyłać na
podany przez Państwa adres e-mail aktualne informacje o produktach dostępnych w Sklepie
internetowym, w tym informacje handlowe. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne,
aby zasubskrybować newsletter;
2) kontakt za pośrednictwem formularza kontaktowego na Stronie
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Państwa zgoda wynikająca
z zainicjowania kontaktu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), a także prawnie uzasadniony interes
Administratora polegający na możliwości pozyskiwania Klientów oraz dbałości o jak najwyższy
poziom ich obsługi (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Administrator przetwarza dane osobowe
w postaci imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu oraz ewentualnych innych
danych wskazanych dobrowolnie w wiadomości. Państwa dane będą przetwarzane również
po zakończeniu kontaktu, w różnych celach, w zależności od tego, co było przedmiotem
korespondencji. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest prawnie uzasadniony cel
w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości (art.
6 ust. 1 lit. f RODO). Jeśli zdecydują się Państwo zawrzeć umowę z Administratorem,
podstawą przetwarzania będzie zawarcie i realizowanie umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO).
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, aby zainicjować kontakt za pośrednictwem
formularza;
3) analizowanie danych zbieranych automatycznie przy korzystaniu ze Strony
internetowej
Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie
uzasadnionego interesu Administratora, wyrażającego się w zapewnieniu prawidłowego
funkcjonowania Strony internetowej oraz prowadzenia statystyk jej oglądalności. W ramach
analizy serwer automatycznie zapisuje jedynie tzw. logi serwera, jak np. nazwę żądanego
pliku, Państwa dane dotyczące nr IP urządzenia, z którego korzystają Państwo ze Strony
internetowej, datę i godzinę wywołania, ilość przesyłanych danych i składającego zapytanie
dostawcę usług internetowych (dane dostępowe) oraz dokumentuje wywołanie strony;
4) Zastosowanie Google (Universal) Analytics do celów analityki internetowej

W ramach strony internetowej Administrator wykorzystuje narzędzia Google Analytics
(narzędzia do analityki internetowej). Google Analytics korzysta z metod, które umożliwiają
analizę korzystania ze strony internetowej – na przykład pliki cookies. Szczegóły usługi są
dostępne pod linkiem: https://analytics.google.com/analytics/web/provision/?hl=pl#/provision
Zgodnie z zapewnieniami Google, w odniesieniu do użytkowników Google w Europejskim
Obszarze Gospodarczym i w Szwajcarii jest Google Ireland Limited z siedzibą w Dublinie w
Irlandii (Gordon House Barrow Street Dublin 4 Ireland).
Automatycznie zgromadzone informacje dotyczące korzystania z Serwisu mogą być
przekazywane do serwera Google i tam przechowywane. Google zapewnia, że korzysta
z mechanizmów ochrony danych przewidzianych przez przepisy europejskie. Szczegóły
dotyczące ochrony danych przez Google są dostępne pod linkiem:
https://policies.google.com/privacy?hl=pl
Mogą Państwo zapobiec rejestrowaniu zgromadzonych przez pliki cookies danych dotyczących
korzystania ze Strony internetowej (w tym Państwa adresu IP) przez Google, jak również
przetwarzaniu tych danych przez Google, jeśli pobiorą i zainstalują Państwo wtyczkę do
przeglądarki znajdującą się pod linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.
3. Poza Stroną internetową Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez
Administratora w następujących celach:
1) prowadzenie korespondencji lub innej formy komunikacji
Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora w celu kontaktu
pisemnego, telefonicznego lub elektronicznego, prowadzenia korespondencji lub komunikacji.
Podstawą przetwarzania jest w takiej sytuacji prawnie uzasadniony interes Administratora
danych polegający na umożliwieniu kontaktu oraz dbałości o relacje handlowe z osobami,
z którymi Administrator utrzymuje kontakty w ramach prowadzonej działalności gospodarczej
(art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Jeśli to Państwo zapoczątkowali rozmowę, Państwa dane osobowe
będą przetwarzane na podstawie zgody wynikającej z zainicjowania kontaktu (art. 6 ust. 1 lit.
a RODO). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do prowadzenia
korespondencji lub komunikacji;
2) przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych
Elementem relacji Administratora z Klientami jest przedstawianie ofert marketingowych
dotyczących produktów i usług Administratora. Mogą Państwo wyrazić dobrowolną zgodę
na otrzymywanie na podany adres e-mail lub numer telefonu informacji handlowej
zawierającej informacje handlowe. Przetwarzanie danych w powyższym zakresie odbywa się
na podstawie Państwa zgody, a także w ramach prawnie uzasadnionego interesu
Administratora (art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO). Wyrażenie zgody i przekazanie danych jest
dobrowolne, ale niezbędne, aby otrzymywać od Administratora informacje handlowe.
Administrator podejmuje ponadto działania marketingowe niewymagające Państwa zgody, w
tym tworzy i utrzymuje bazy klientów, jak też prowadzi inne działania promujące działalność
Administratora oraz marek wchodzące w skład jego oferty handlowej;
6) zarządzanie profilami Administratora na portalach Facebook i Instagram –
Administrator może przetwarzać Państwa dane, jeśli Państwa nazwa użytkownika, awatar lub
inne publikowane treści w ww. portalach zawierają dane osobowe, tj. pozwalają na
identyfikację. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes
Administratora polegający na zbieraniu za pośrednictwem portali Facebook i Instagram danych
dotyczących aktywności na profilach Administratora, danych pozwalających na dokonywanie
anonimowej analizy grup użytkowników i interakcji oraz na przedstawianiu informacji dotyczących 

działalności Administratora (zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 lit. f  RODO). Podstawą
przetwarzania danych jest także zgoda użytkownika wynikająca z aktywności na profilu
Administratora na portalach Facebook lub Instagram (do art. 6 ust. 1 lit. a RODO
7) wywiązanie się z nałożonych prawem obowiązków
Państwa dane mogą być przetwarzane w celu wywiązania się z nałożonych na Administratora
obowiązków, przewidzianych przepisami prawa, w szczególności w celu przekazania Państwa
danych na potrzeby ewentualnych postępowań sądowych, administracyjnych, bądź innych
postępowań przed organami państwowymi, a także w celu wywiązania się z obowiązków
wynikających z przepisów o rachunkowości i prawa podatkowego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
Przetwarzanie danych osobowych stanowi w tych przypadkach obowiązek wynikający z
przepisów prawa;
8) cele archiwalne i dowodowe
Państwa dane mogą być przetwarzane w celach archiwalnych i dowodowych, na potrzeby
zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów, co stanowi prawnie
uzasadniony interes Administratora (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f RODO). Zarchiwizowane w ten
sposób dane mogą służyć w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed
roszczeniami lub zarzutami.
4. Państwa dane mogą być przetwarzane również w innych celach, w takim wypadku
każdorazowo otrzymają Państwo informację na ten temat, w sposób zgodny z obowiązkiem
informacyjnym wynikającym z RODO (art. 13 i 14 RODO).
5. W odniesieniu do przetwarzania Państwa danych w przypadku odwiedzania profili
Administratora portalach Facebook i Instagram obowiązują następujące zasady:
Państwa aktywność na profilu Administratora na portalach Facebook lub Instagram ma
charakter całkowicie dobrowolny, ale jej dokonanie jest równoznaczne z przetwarzaniem
danych osobowych. Administrator nie ma wpływu na tworzenie i wyświetlanie analiz oraz nie
może zatrzymać gromadzenia ani przetwarzania danych w tym celu. Jeżeli chcą Państwo
ograniczyć połączenie z profilem Administratora na portalach Facebook lub Instagram, mogą
skorzystać z funkcji oferowanych na tej platformie, aby przestać obserwować lub
subskrybować profil Administratora. Niezależnie od powyższego, portale Facebook i Instagram
mogą wykorzystywać Państwa dane do własnych celów, w szczególności do badania rynku i
reklamy. Pliki cookie mogą być przechowywane na Państwa komputerze, który analizuje
zachowanie podczas użytkowania. Inne informacje, w tym na temat Państwa urządzenia oraz
połączenia internetowego, mogą być zbierane i łączone z Państwa kontem. Wymienione
platformy mogą utworzyć Państwa profil, nawet jeśli nie doszło do logowania, a nawet jeśli nie
posiadają Państwo zarejestrowanego konta na platformie. Profile te, mogą służyć do
wyświetlania ukierunkowanej reklamy na poszczególnych platformach.
Dostawcą portalu Facebook i Instagram jest Meta Platforms Ireland Limited z siedzibą 4 Grand
Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland.
Szczegóły przetwarzania danych osobowych na portalu Facebook zostały uregulowane
w dokumentach dotyczących prywatności, dostępnych pod adresem https://pl-
pl.facebook.com/privacy/explanation/.
Szczegóły przetwarzania danych osobowych na portalu Instagram zostały uregulowane w
dokumentach dotyczących prywatności, dostępnych pod adresem
https://help.instagram.com/196883487377501?ref=dp

V. Okres przetwarzania danych osobowych
Państwa dane osobowe będą przetwarzane odpowiedni czas, w zależności od celu, dla którego
dane osobowe zostały zebrane:
1) dane przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umów – do czasu przedawnienia
roszczeń wynikających z umowy lub przez wymagany przepisami prawa okres
obowiązkowego przechowywania dokumentów dotyczących umowy – w zależności od tego,
które z tych zdarzeń będzie trwać dłużej;
2) dane przetwarzane w celu odstąpienia od umowy – do czasu przedawnienia roszczeń
wynikających lub mogących wyniknąć z umowy lub przez wymagany przepisami prawa
okres obowiązkowego przechowywania dokumentów księgowych dotyczących odstąpienia –
w zależności od tego, które z tych zdarzeń będzie trwać dłużej;
3) dane przetwarzane w celu obsługi ewentualnych reklamacji związanych z
zawartą umową lub reklamacji dotyczących działania Sklepu internetowego – do
czasu przedawnienia roszczeń wynikających lub mogących wyniknąć z reklamacji;
4) dane przetwarzane w celu umożliwienia przesyłania Newslettera – przez okres
niezbędny do przesyłania Newslettera, do czasu Państwa rezygnacji lub zaprzestania
wysyłania przez Administratora tego rodzaju wiadomości;
5) dane przetwarzane w celu kontaktu za pośrednictwem formularza
kontaktowego na Stronie – przez czas prowadzenia korespondencji oraz po jej
zakończeniu, przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora, nie
dłużej jednak niż do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z
korespondencją;
6) dane przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji lub innej formy
komunikacji – przez czas prowadzenia korespondencji oraz po jej zakończeniu, przez
okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora, nie dłużej jednak niż do
czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z korespondencją;
7) dane przetwarzane w celach marketingowych – do czasu zaprzestania realizacji
określonego rodzaju działań marketingowych lub wniesienia przez Państwa sprzeciwu
wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – w zależności od tego, które z
tych zdarzeń nastąpi wcześniej;
8) zarządzania profilami Administratora w portalach Facebook i Instagram – przez
czas trwania prawnie uzasadnionego interesu Administratora, nie dłużej jednak niż do
czasu dokonania następujących czynności (i) anulowania polubienia profilu Administratora
na portalach Facebook i Instagram oraz (ii) usunięcia przez użytkownika wszelkich
aktywności na tych profilach. Zaprzestanie przetwarzania danych nastąpi również w
przypadku usunięcia konta użytkownika z portalu Facebook i Instagram albo usunięcia
przez Administratora swoich profili z tych portali. Dokonanie opisanych czynności nie jest
równoznaczne z usunięciem danych archiwalnych dotyczących aktywności na portalu;
9) dane przetwarzane w celu wywiązania się z nałożonych prawem obowiązków –
przez okres przechowywania dowodów potwierdzających wywiązanie się z tych
obowiązków, nie dłużej jednak niż przez okres ich przedawnienia;
10) dane przetwarzane w cela archiwalnych i dowodowych – do czasu przedawnienia
ewentualnych roszczeń lub wymaganej prawem archiwizacji dokumentów – w zależności od
tego, które ze zdarzeń będzie trwać dłużej.

VI. Z jakich źródeł Administrator pozyskuje dane osobowe?
1. Dane osobowe, które posiada Administrator pochodzą przede wszystkim od Państwa.
2. Jeśli dane nie zostały przekazane przez Państwa, pochodzą one z następujących źródeł:
1) od innych podmiotów, które przekażą Państwa dane np. w korespondencji,
2) ze źródeł publicznodostępnych, w szczególności z danych zamieszczonych na stronach
internetowych, w tym z ogólnodostępnych ewidencji, rejestrów i baz, w tym CEIDG, KRS,
bazy REGON, rejestru VAT, etc.

VII. Odbiorcy danych osobowych
1. Administrator nie udostępnia Państwa danych podmiotom trzecim, chyba że jest to niezbędne
do zapewnienia prawidłowego przetwarzania danych osobowych i prowadzenia działalności
przez Administratora. Dane są lub mogą być udostępniane lub powierzane następującym
podmiotom:
1) odbiorcom danych osobowych:
a) bankom i podmiotom świadczącym usługi pośrednictwa przy płatnościach (w celu
dokonywania rozliczeń pieniężnych),
b) podmiotom, wobec których Administrator jest zobowiązany przekazać dane osobowe na
mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
2) podmiotom przetwarzającym (na podstawie zawartych umów o powierzenie przetwarzania
danych osobowych):
a) podmiotom, które mogą uzyskać dostęp do Państwa danych osobowych przy
świadczeniu na rzecz Administratora usług hostingu, dostarczania poczty elektronicznej i
innych elektronicznych środków komunikacji, obsługujących wykorzystywane przez
Administratora bazy danych i systemy informatyczne,
b) podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi księgowe,
c) Google – z uwagi na korzystanie z narzędzi Google na Stronie.
2. Administrator może przekazywać Państwa dane osobowe do krajów trzecich wyłącznie w
przypadku korzystania z systemów informatycznych dostarczanych przez podmioty mające
siedzibę poza Unią Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) albo gdy wynika
to z powszechnie obowiązujących przepisów prawa unijnego bądź krajowego.

VIII. Uprawnienia w związku z przetwarzaniem danych przez Administratora
1. RODO przyznaje Państwu następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem Państwa
danych osobowych:
1) prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych,
2) prawo do żądania sprostowania danych osobowych,
3) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
4) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania,
5) prawo do przenoszenia danych,
6) prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
2. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody mogą Państwo ponadto w dowolnym
momencie, bez podania przyczyny, cofnąć udzieloną zgodę, w dowolnej formie,

w szczególności zaś wysyłając e-mail do Administratora danych. Cofnięcie zgody nie wpływa
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.
3. Mają Państwo także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie przez Administratora Państwa danych
narusza przepisy prawa. 
4. Nie wszystkie uprawnienia, o których mowa w ust. 1 będą przysługiwać
Państwu w odniesieniu do każdego przypadku przetwarzania. Jest to zależne od rodzaju
przetwarzania i jego podstawy prawnej.
5. Administrator może podejmować decyzję w sposób zautomatyzowany, w tym stosować
profilowanie, jednakże nie będzie to wywoływać wobec Państwa żadnych skutków prawnych
lub w podobny sposób istotnie wpływać na Państwa sytuację.

IX. Postanowienia końcowe
1. Korzystając ze Strony są Państwo zobowiązani do przestrzegania prawa i dobrych obyczajów,
jak również poszanowania danych osobowych, praw autorskich oraz dóbr osobistych osób
trzecich.
2. W przypadku zmian Polityki prywatności Administrator będzie informować o tym na Stronie
oraz wykonując w odpowiednim zakresie obowiązek informacyjny.

Polityka plików cookies

Niniejsza Polityka dotyczy plików cookies i odnosi się do sposobów ich wykorzystania na Stronie
internetowej.
X. Czym są pliki cookies?
1. Poprzez pliki cookies należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe,
przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze
stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio
wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. Cookies
zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich
na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
2. Pliki cookies w zasadzie nie pozwalają na ustalenie tożsamości osób fizycznych, ale jedynie na
identyfikację komputera i przeglądarki. Jednakże z uwagi na dbałość z jaką Administrator
podchodzi do ochrony danych osobowych, do plików tych stosuje środki ochrony przewidziane
dla danych osobowych. Zapisywanie plików cookies w pamięci przeglądarki nie ma
negatywnego wpływu na Państwa oprogramowanie lub sprzęt. Plik cookie umożliwia odczyt
informacji w nim zawartych jedynie serwerowi, z którego pochodzi.
3. Administrator dokłada wszelkiej staranności, aby używanie na Stronie internetowej pliki
cookies były bezpieczne dla Państwa urządzenia. Korzystanie z plików cookies nie oznacza
pobierania od Państwa informacji poufnych. Samo przechowywanie cookies lub uzyskiwanie
do nich dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w Państwa urządzeniu.

4. Podczas pierwszej wizyty na Stronie internetowej przy wykorzystaniu danego urządzenia jest
wyświetlana informacja na temat stosowania plików cookies wraz z prośbą o wyrażenie zgody
na ich stosowanie.

XI. Do czego są używane pliki cookies?
Pliki cookies używane są w celu dostosowania zawartości Strony internetowej do Państwa
preferencji oraz optymalizacji korzystania ze Strony internetowej, w tym:
1) rozpoznawania urządzeń użytkowników i odpowiedniego wyświetlania na Stronie
internetowej;
2) dostosowania i optymalizacji Strony internetowej do potrzeb użytkowników,
zapamiętywania preferencji dotyczących Strony internetowej (język, jej kolor, układ,
rozmieszczenie treści);
3) tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki
sposób użytkownik korzysta ze Strony internetowej co umożliwia ulepszanie jej struktury
i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika;
4) zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności działania ze Strony internetowej.

XII. Jakie pliki cookies są używane na Stronie internetowej oraz jak długo są one
przechowywane?
Na Stronie internetowej są wykorzystywane następujące rodzaje plików cookies:
1) cookies sesji – są to tymczasowe informacje przechowywane w pamięci przeglądarki do
momentu zakończenia sesji, czyli zamknięcia przeglądarki. Te pliki cookies działają zatem
podczas Państwa wizyty na Stronie internetowej, po czym są automatycznie usuwane. Są
one niezbędne do prawidłowego funkcjonowania niektórych funkcjonalności na Stronie
internetowej;
2) cookies trwałe – po odwiedzeniu Strony internetowej pozostaną na Państwa urządzeniu
wraz z zapamiętanymi informacjami np. o Państwa skonfigurowanym zestawie
komputerowym i przywrócą ustawienia podczas Państwa kolejnych odwiedzin, przez co
użytkowanie Strony internetowej będzie dla Państwa łatwiejsze;
3) cookies podmiotów trzecich – są to informacje zamieszczone przez skrypty innych serwisów
internetowych. Na Stronie internetowej są wykorzystywane skrypty Google Analytics
służące do analityki internetowej, w celach statystycznych. Pliki cookies wykorzystywane
przez Google mają charakter anonimowy. Opis sposobu wykorzystywania plików cookies
przez Google jest dostępny pod linkiem
https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=pl

XIII. Usuwanie plików cookies
1. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie
dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać
zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach
przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie

użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies
dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
2. Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne
na Stronie internetowej.

XIV. Jak zmienić ustawienia przeglądarki, aby zarządzać plikami cookies bądź
całkowicie je zablokować?
Przykładowa informacja dla wybranych przeglądarek:
Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/pl-pl/windows
Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL&
Opera: https://help.opera.com/pl/latest/security-and-privacy/